logo as
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας (οδός Κύπρου 52) διοργανώνει μία κλήρωση δώρων (εφεξής η «Κλήρωση»), στο πλαίσιο της οποίας θα κληρωθούν για δύο τυχερούς, δύο ηλεκτροκίνητα πατίνια. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 29/12/2020 έως 28/01/2021 (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Η Κλήρωση θα διενεργηθεί με το πέρας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις Κλήρωσης:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής και Εξαιρέσεις:Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, β) έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και γ) διαθέτει τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τύπους αποδεικτικών ταυτότητας: γ.1) Διαβατήριο, γ.2) Αστυνομική ταυτότητα που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., γ.3) Άδεια παραμονής ή Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή Ειδικό Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς που έχει όμως εκδοθεί από Ελληνική Αρχή και είναι σε ισχύ.

2. Εξαίρεση Υποψηφίων:Από την Κλήρωση εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία.

3. Τρόπος Συμμετοχής στην Κλήρωση: Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Κλήρωση, θα πρέπει να προμηθευτούν τουλάχιστον ένα φύλλο του ΠΡΟΓΝΩΣΠΟΡ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ή ΣΤΟΙΧΗΜΑ, έως και τις 26 Ιανουαρίου. Κατόπιν, να αποστείλουν το κουπόνι συμμετοχής που θα βρουν στην εφημερίδα συμπληρωμένο με τα στοιχεία τους κατά την προβλεπόμενη χρονική περίοδο διεξαγωγής του διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tostoiximam20@gmail.com .

4.1. Δώρα: Τα δώρα της Κλήρωσης (εφεξής το «Δώρο» ή τα «Δώρα»), που θα κερδίσουν δύο (2) τυχεροί, είναι έκαστος ένα (1) ηλεκτρικό πατίνι αξίας €520,00 από την εταιρεία MYEMOVE.

4.2. Κάθε τυχερός της Κλήρωσης δύναται να κερδίσει από ένα (1) Δώρο.

4.3. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

5.1. Διεξαγωγή της Κλήρωσης: Η Κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, την 28/01/2021 και ώρα 20:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Κύπρου 52, με την παρουσία εκπροσώπου συμβολαιογραφικής εταιρείας όπου έχουν κατατεθεί οι όροι της παρούσας Κλήρωσης.

5.2. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σειρά εξόδου τους από την κληρωτίδα, θα λάβουν από ένα Δώρο ο καθένας, καθώς και δύο (2) αναπληρωματικοί (επιλαχόντες) κατά τη σειρά κλήρωσής τους για την περίπτωση που όλοι ή ορισμένοι από τους αρχικά κληρωθέντες: (α) είτε διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση, που αναφέρονται στους παρόντες όρους (β) είτε δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν το Δώρο τους (γ) είτε, αν και ειδοποιήθηκαν, δεν εμφανίστηκαν να παραλάβουν τα δώρα τους έως και τις 05/02/2020. 5.3. Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωματικός νικητής να παραλάβει το Δώρο του, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στον ανωτέρω όρο 5.2 του παρόντος, ο αρχικός νικητής χάνει αυτόματα και αυτοδίκαια το δικαίωμα να αναζητήσει το Δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Εταιρείας στο πλαίσιο της παρούσας Κλήρωσης. Ομοίως ισχύει και για τον αναπληρωματικό νικητή που κλήθηκε αλλά δεν παρέλαβε το Δώρο του για κάποιον από τους αναφερόμενους στον όρο 5.2 λόγους, εφόσον κληθεί ο επόμενος από αυτόν αναπληρωματικός νικητής κ.ο.κ..

6.1. Ενημέρωση νικητών – Παραλαβή των Δώρων: Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την Εταιρεία, στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει ως τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

6.2. Ο τρόπος παραλαβής του Δώρου θα γνωστοποιηθεί στο νικητή κατά την τηλεφωνική επικοινωνία ή/και ηλεκτρονική αλληλογραφία της Εταιρείας μαζί του στον αριθμό τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 6.1 του παρόντος.

6.3. Κατά την παραλαβή του Δώρου απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης του νικητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 1. του παρόντος.

7. Ευθύνη: Η Εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατανάλωση του Δώρου. Σε καμία δε από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις ή οποιαδήποτε αντίστοιχη με αυτές περίπτωση η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση του Δώρου ή καταβολή της αντίστοιχης χρηματικής αξίας του ή αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας του κατόχου του.

8. Δημοσιότητα. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα , στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.xrysistili.gr) και στην συνεργαζόμενη ιστοσελίδα (www.tostoixima.gr). Επίσης, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Κλήρωσης παρέχεται και από το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210-8981660.

9. Ανάκληση Κλήρωσης – Τροποποίηση Όρων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της Κλήρωσης για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Εταιρεία.

10. Ακύρωση Όρου. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος δε θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Κλήρωση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.